SUNSYNC™ 400
DEN OPTIMALA 
LÖSNINGEN

Sunsync™ 400 är den optimala lösningen för styrning av motordriven solavskärmning, och är lämpligt för mellanstora och stora anläggningar med höga krav på funktionalitet.

Sunsync™ 400 kan löpande omprogrammeras och byggas ut och därmed anpassas till förändrade behov, ombyggnationer etc, utan några krav på större installationsändringar.